Przeciwdziałanie korupcji

Kontrahent zobowiązuje się do realizacji zamówień w sposób zgodny z przepisami prawa, z poszanowaniem praw człowieka, traktując każdego z należytą godnością i szacunkiem oraz przestrzegając postanowień Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ.

Kontrahent zobowiązuje się do zapobiegania wypadkom przy pracy, zapewnianie odpowiednich warunków pracy pracownikom. Kontrahent zobowiązuje się przeciwdziałać dyskryminacji w swojej organizacji, okazując każdemu należytą godność i szacunek, bez względu na płeć, wiek, zajmowane stanowisko, staż pracy, wygląd zewnętrzny, niepełnosprawność, narodowość, religię, przekonania polityczne, przynależność związkową, wyznanie, stan majątkowy, formę zatrudnienia itp. Kontrahent oświadcza iż respektuje prawo pracowników do swobodnego zrzeszania się oraz przystępowania do uczestnictwa w partiach, stowarzyszeniach itp. Kontrahent zobowiązuje się do przestrzegania zasad uczciwości, zapobieganiu i przeciwdziałaniu korupcji. Zabronione jest żądanie, przyjmowanie, oferowanie, przekazywanie pieniędzy lub innych korzyści pracownikom Zamawiającego, za wyjątkiem okolicznościowych upominków, przyjętych zwyczajem w danym miejscu i czasie. Za każdy stwierdzony przypadek próby oferowania, przekazywania pieniędzy lub innych korzyści pracownikom Zamawiającego przez Kontrahenta lub jego pracowników, za wyjątkiem okolicznościowych upominków o których mowa powyżej, Kontrahent zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł z zastrzeżeniem możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość zastrzeżonej kary umownej.


Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść